Artiklar

Biologiska inventeringar

Biologiska inventeringar, karteringar och specialstudier är viktiga instrument i de olika arbeten som bedrivs av länsstyrelser, skogsstyrelsen, naturvårdsverk m fl för att följa vad som händer med den biologiska mångfalden. Inom detta område anlitas ofta Foran, då vi har lång erfarenhet inom ett brett spektra av inventeringsområden. Några exempel är:

-Reservatsinventeringar, nyckelbiotopsinventeringar, naturvärdesinventeringar, Natura 2000-inventeringar, sumpskogsinventeringar. Vi identifierar, beskriver och dokumenterar områden med höga naturvärden i olika terresta miljöer.

- Vegetationskarteringar.

- Substratinventeringar.

- Faunainventeringar. Inventeringar har genomfört gällande bl a raggbock, fåglar, groddjur och fladdermöss.

- Betestrycksinventeringar.

- Skötselplaner för statliga och kommunala reservat.

- Ekologiska landskapsplaner (ELP). Foran genomför bristanalyser, uppföljning och utvärderingar på landskapsnivå.

 

 

jordstjarna

© 2018 | All Rights Reserved.